Stanovy spolku
České společnosti pro léčbu rány, z.s.


Čl. I – Název spolku: Česká společnost pro léčbu rány, z.s.

Adresa: Nemocnice Pardubice, Kyjevská 44, 532 03

E-mail: sekretariat@cslr.cz

Telefon: 721 951 518


ČI. II – Právní postavení spolku

 1. Spolek je neziskový, dobrovolný, nezávislý svazek, sdružující členy (fyzické i právnické osoby) na základě společného zájmu a společných obecně prospěšných cílů.
 2. Spolek je právnickou osobou.


Čl. III – Poslání, cíle a činnosti spolku

Poslání

Česká společnost pro léčbu rány je spolek, jehož posláním je sdružovat

fyzické i právnické osoby, které mají zájem na ošetřování a léčbě zejména pacientů s ranami, jak akutními tak nehojícími se, nejrůznější etiologie, zlepšení situace chronicky nemocných, seniorů a nesoběstačných občanů v naší zemi.


Cíle a činnosti

 1. Komplexní, zdravotně sociální řešení problematiky péče o pacienty s poruchami hojení ran a reparace tkání.
 2. Spoluvytvoření koncepce péče o rány na základě nejnovějších vědeckých poznatků a pomoc při její implementaci ve zdravotnické praxi, sociální péče a celé společnosti.
 3. Účast na programech a projektech v oblasti péče o chronicky nemocné a v oblastech s tím souvisejících.
 4. Podpora projektů zaměřených na zkvalitnění péče o pacienty, zejména s nehojícími se ranami, prevenci vzniku ran, chronických ran, terapii v rodině a domácí péči v celé České republice.
 5. Zlepšování kvality péče o nemocné zejména s nehojícími se ranami v nemocniční, ambulantní i domácí profesionální péči i laické péči v rodinách.

  Účast na tvorbě organizačních a odborných standardů péče o chronicky nemocné.

 6. PR, lobování ve prospěch péče o nemocné zejména s nehojícími se ranami.

  Komunikace a kontakt s veřejností, rozšiřování informací o výše uvedené problematice mezi odbornou i laickou veřejností, pořádání kongresů, konferencí a workshopů.

  Vyjednávání a prosazování zájmů chronicky nemocných.

 7. Spoluúčast na výuce a edukační činnosti zaměřené na odbornou i laickou veřejnost a zvyšování kvalifikace pracovníků v péči o chronicky nemocné.

  Organizace školících a vědeckých akcí s důrazem na meziprofesní a mezioborovou komunikaci a spolupráci.

 8. Poradenství a pomoc s organizací služeb.
 9. Vědecká a expertní činnost.
 10. Publikační a vydavatelská činnost prostřednictvím všech dostupných medií.
 11. Spolupráce s mezinárodními organizacemi podobného zaměření, s politickými uskupeními, pojišťovnami a soc. institucemi


ČI. IV – Členství

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 16 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku a kteří se sami aktivně podílejí na jejich naplňování.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné či elektronické přihlášky výbor spolku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem a zařazení do databáze členů
  (resp. výpis z této databáze)
 5. Výši členského příspěvku, jeho splatnost a způsob úhrady určuje výbor spolku.
 6. Zánik členství:
  a) vystoupením člena písemným oznámením
  b) úmrtím člena
  c) u právnické osoby jejím zrušením
  d) zánikem spolku
  e) zrušením členství v souladu s ustanovením §238 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Čl. V – Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti spolku
  b) volit do orgánů spolku
  c) být volen od 18 let do orgánů spolku
  d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
 2. Člen má povinnost zejména
  a) dodržovat stanovy spolku
  b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku


Čl. VI – Orgány spolku

Orgány spolku jsou

a) členská schůze

b) výbor
c) kontrolní komise


ČI. VII – Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
 3. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby nejméně 1x ročně. Výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
 4. Členská schůze zejména:
  a) rozhoduje o změnách stanov spolku
  b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření
  c) volí na dobu 4 let členy výboru a kontrolní komise
  d) rozhoduje o zrušení členství
  e) rozhoduje o zrušení spolku.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže byli všichni členové prokazatelně řádně a včas pozváni (t. j. nejméně 1 měsíc před konáním členské schůze). Plénum je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání více než polovina členů SVVS s hlasovacím právem nebo po 15 minutách od začátku plánovaného zahájení jednání s počtem přítomných členů. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku, o zrušení spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Připouští se i rozhodování per rollam.


ČI. VIII – Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Výbor má 11 členů.
 3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně,
 5. Výbor zejména
  a) volí ze svých členů předsedu, 3 místopředsedy výboru a tajemníka
  b) koordinuje činnost spolku
  c) svolává členskou schůzi
  d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
  e) rozhoduje o přijetí za člena spolku
  f) rozhoduje o vyloučení člena spolku v souladu s ustanovením § 238 NOZ
  g) stanovuje organizační řád
  h) může hlasováním rozhodnout o kooptování nového člena výboru na určitou dobu, kooptovaný člen výboru má poradní úlohu a neúčastní se hlasování
 6. Předseda nebo místopředseda výboru s pověřením předsedy zastupují spolek navenek samostatně a jednají jeho jménem.
 7. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.
 8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 10. Jestliže se přes opakované trojí svolání v průběhu 9 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.


ČI. IX – Revizní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

Kontrolní komise má 3 členy.

Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.


Čl. X – Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky fyzických i právnických osob
  b) výnosy majetku
  c) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku
  d) dotace a granty vládních a nevládních organizací
 3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí a dle změn, které vyplývají z projektů a úkolů.


ČI. XI – Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem (ev. obecně prospěšnou společností) z rozhodnutí členské schůze.
  b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-Ii spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.


ČI. XII – Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat jednací a organizační řád spolku.
 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.


V Pardubicích 29. 4. 2021 doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., předseda ČSLR